středa 19. března 2008

Beránek nás vyrval ze smrti k životu (Melito ze Sard)

Proroci předpověděli mnoho o velikonočním tajemství, kterým je Kristus. Jemu buď sláva na věčné věky. Amen.1 Přišel z nebe na zem kvůli trpícímu člověku. Toho si oblékl v panenském lůně a jako člověk přišel na svět. Skrze tělo podrobené utrpení na sebe vzal utrpení trpícího člověka a tělesná utrpení zničil. A duchem, který nemohl zemřít, usmrtil vražednou smrt. Byl přiveden jako beránek a zabit jako ovce.2 Vysvobodil nás z poddanství světa jako z Egypta a zachránil nás z ďábelského otroctví jako z ruky faraonovy. Pečetí vlastního Ducha označil naše duše3 a pečetí své krve údy našeho těla. Kristus je ten, který zahanbil smrt a ďábla zanechal v nářku jako Mojžíš faraona. On je ten, který zasadil ránu nepravosti a nespravedlnost odsoudil k neplodnosti tak, jako Mojžíš Egypt. Kristus je ten, který nás vyrval z otroctví ke svobodě, z temnoty ke světlu, ze smrti k životu, z tyranie k věčnému království. Učinil z nás nové kněžstvo a lid vyvolený4 navěky. Kristus je velikonoční Beránek naší spásy. Kristus je ten, který v mnoha mnoho vytrpěl: v Ábelovi byl zavražděn, v Izákovi mu byly svázány nohy, v Jakubovi musel pobývat v cizině, v Josefovi byl prodán, v Mojžíšovi jako dítě odložen, v beránkovi zabit, v Davidovi pronásledován, v prorocích zneuctěn. Kristus je ten, který se v Panně stal člověkem, který byl pověšen na dřevo a pohřben do země, který vstal z mrtvých a vystoupil do výšin nebes. Kristus je ten nový beránek, který neotevřel ústa,5 ten beránek zabitý, narozený z Marie, krásné ovečky. On je ten, který byl vybrán ze stáda a vlečen na porážku, který byl večer obětován a v noci pohřben; ten, kterému nebyly na dřevě zlámány kosti6 a pod zemí se nerozpadl v prach;7 ten, který vstal z mrtvých a vzkřísil člověka z nejhlubšího hrobu. 1): Žid 13,21. 2): Srov. Iz 53,7. 3): Srov. Ef 1,13. 4): Srov. 1 Petr 2,9. 5): Srov. Iz 53,7. 6): Srov. Ex 12,46. 7): Srov. Sk 2,31. Melito ze Sard, velikonoční homilie, 65-71 (SC 123, 95-101), DMC II., čt. Sv. týdne.

Žádné komentáře: